EGIS คือ ?

EGIS : คือระบบสารสนเทศพนักงานราชการ..(ของสำนักงาน กพ.)ข้อมูลมาตรฐานของระบบสารสนเทศพนักงานราชการ


ระบบสารสนเทศ @ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อมูลมาตรฐานของระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (Government Employee Information System - EGIS)